Lov og rett – rett og slett


Foto: Adobe Stock

Når vi skal bygge eller pusse opp, enten det er bad eller andre rom – eller et helt hus for den saks skyld, er det lover og regelverk å forholde seg til.

Dette er nødvendig for at boligene våre skal være trygge å bo i og vare i forventet levetid.

Særlig bad og andre våtrom er underlagt relativt strenge regler for utførelse, fordi dette er rom hvor mye kan – og ofte går galt.

Det fins en rekke ulike lover og forskrifter som skal sikre både at arbeidet som utføres blir forsvarlig gjort og at de rettighetene vi har som mottakere av varer og tjenester blir ivaretatt, og selv om det ikke forventes at en vanlig forbruker skal kunne ha kjennskap til hver eneste paragraf i hver eneste avkrok av alle lovverk, så er det likevel viktig å ha en viss grad av kunnskap og innsikt.

Ikke bare bør man vite noe om gjeldene regelverk for å unngå å gå på en smell i forhold til myndighetskravene, men det er også verdifullt å kjenne til hvilke rettigheter man har som forbruker hvis ting ikke går etter planen. For det kan skje.

Har man satt seg inn i spillereglene på forhånd, blir det også enklere å kunne unngå problemer, konflikter og trøbbel i etterkant.

Her er en oversikt over en del lover det er greit å kjenne til i forbindelse med bygging og/eller oppussing:

Plan- og bygningsloven (PBL)
Når det gjelder alt som har med byggesaker å gjøre er dette på en måte loven over alle lover.

Plan- og bygningsloven er det lovverket som omhandler alt som har med arealforvaltning og byggevirksomhet her i landet å gjøre.

Den er delt inn i tre forskrifter, byggesaksforskriften (SAK10), dokumentasjonsforskriften (DOK) og byggteknisk forskrift (TEK17).

Byggteknisk forskrift (TEK17) er den delen av Plan -og bygningsloven som angir de lovpålagte minimumskravene som håndverkerne må forholde seg til når det skal bygges, renoveres eller pusses opp.

Det er verdt å merke seg at kravene i TEK17 er minimumskrav, og at det er fullt tillatt – og ofte fordelaktig å bygge bedre enn disse tilsier.

Selv om du setter bort hele jobben til håndverkere, er det likevel nyttig å ha en viss kjennskap til innholdet i TEK17, for som byggherre og boligeier er det du som til syvende og sist er ansvarlig for at alle lovpålagte krav blir oppfylt – og det er din bolig det går ut over hvis jobben ikke blir gjort skikkelig.

TEK17 ligger tilgjengelig for alle på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), dibk.no.

El-tilsynsloven
Mens de andre håndverksfagene er forpliktet til å forholde seg til regelverket i Plan og bygningsloven, har elektrikeren sitt eget lovverk. El-tilsynsloven omhandler tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, i tillegg til forskrifter, regler om hvem som kan montere utstyr og hvilke standarder som kreves.

Under reglene for hvem som har lov til å montere elektrisk utstyr kommer det klart fram at dette bare skal gjøres av kvalifiserte fagfolk, noe som betyr at alt arbeid med det elektriske bestandig skal overlates til en profesjonell elektriker.

Etter ferdig utført arbeid skal du motta en samsvarserklæring, som er dokumentasjon på arbeidet som er utført.

Bustadoppføringslova
Bustadoppføringslova er en lov som gjelder avtaler mellom forbrukere og profesjonelle entreprenører om oppføring av nye boliger eller full ombygging. Loven gjelder også for avtaler knyttet til eierseksjoner, borettslagsandeler og fritidsboliger. Den omhandler blant annet hvilke krav som stilles til entreprenøren, regler og bestemmelser hvis arbeidet er forsinket eller mangelfullt og forbrukerens rettigheter i forhold til å avbestille oppdraget.

Bustadoppføringslova er bare aktuell i tilfeller der boligen ikke er påbegynt når avtalen inngås, eller oppføringen ennå ikke er fullført. I andre tilfeller er det Avhendingsloven eller Håndverkertjenesteloven som gjelder.

Avhendingsloven
Dette er en lov som regulerer rettigheter og plikter mellom kjøper og selger ved salg/overdragelse av bolig. Selv om den dermed ikke direkte har noe med bygging eller oppussing å gjøre, er det likevel verdt å vite noe om den, ikke minst med tanke på at du kanskje kommer til å selge boligen på et eller annet tidspunkt.

Etter at Avhendingsloven kom i ny drakt i januar 2022, stilles det større krav enn tidligere til alle som skal selge bolig. Dette medfører at det i enda større grad enn før også stilles krav til å kunne dokumentere at alt arbeid som har blitt utført i boligen er forsvarlig og profesjonelt gjort. Benytt derfor alltid kvalifiserte håndverkere, og sørg for å motta sluttdokumentasjon (FDV-dokumentasjon) på jobben som er gjort. Har du ikke dette på plass, risikerer du å få langt lavere salgssum for boligen den dagen du selger.

Håndverkertjenesteloven
Konflikter mellom håndverkere og forbrukere er et velkjent problem.

Når du skal ansette håndverkere til å utføre en jobb for deg, er det derfor nyttig å ha kjennskap til Håndverkertjenesteloven. Denne loven regulerer hvilke plikter og rettigheter både håndverkeren og du som forbruker og privatperson har.

Loven stiller blant annet krav til hva du bør kunne forvente av håndverkeren, og viser til hvilke klagemuligheter du har hvis arbeidet ikke blir tilfredsstillende utført.

Den sikreste måten for å unngå at det oppstår konflikter i det hele tatt, er ved å sette opp skriftlige avtaler med klare retningslinjer på forhånd – og å sørge for god kommunikasjon mellom deg og håndverkeren.

Forbrukerkjøpsloven
Formålet med Forbrukerkjøpsloven er å beskytte forbrukernes rettigheter ved salg fra næringsdrivende. Den gir deg som kunde klagerett dersom varen eller tjenesten du har kjøpt ikke oppfyller de kravene som ifølge loven skal kunne forventes av produktet.

Forbrukerkjøpsloven gjelder når selgeren opptrer i næringsvirksomhet og kjøperen handler noe til personlig bruk.

Når du handler fra en profesjonell selger er klagefristen som regel på 2 år, med mindre produktet er ment å skulle vare mye lenger enn dette. Da kan du klage i inntil 5 år.

Angrerettsloven
Angrerettsloven gjelder hvis du har gjort avtaler om kjøp eller leie utenfor et fast utsalgssted, det vil si for eksempel ved telefonsalg, via internett, på en messe eller lignende. Denne loven gir deg mulighet til å trekke deg fra et slikt kjøp av varer eller tjenester dersom du skulle ombestemme deg. Angrefristen er som regel på 14 dager.

Mer om angrerettsloven, forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven kan du lese på forbrukerradet.no

Byggebransjens våtromsnorm (BVN)
Selv om Byggebransjens våtromsnorm, eller Våtromsnormen som navnet tilsier ikke er noen lov, men en norm som det er frivillig å benytte seg av, er den likevel verdt å ta den med i denne sammenhengen. Skal du bygge eller pusse opp badet eller andre våtrom, vil det alltid være fordelaktig å sørge for at det gjøres i henhold til Våtromsnormen, som er en samling konkrete løsninger som beskriver hvordan bad og våtrom skal bygges på en god og forsvarlig måte.

Velger du en Godkjent våtromsbedrift til å gjøre jobben, velger du samtidig håndverkere som har forpliktet seg til å følge Våtromsnormen, noe som vil gi ekstra trygghet med tanke på et solid og vanntett sluttresultat.

Mer om Våtromsnormen, Godkjente våtromsbedrifter og andre gode tips og råd finner du på ffv.no

Lykke til!

Categories: Oppussing, regelverkTags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: