Verdens vanndag 2022


verdens vanndag 2022

Det finner sted en uendelig rekke av merkedager i løpet av et år. Enkelte av disse dagene, som for eksempel “den internasjonale caps lock- dagen” eller “ørevarmer-dagen” er kanskje ikke av særlig betydning for det store flertallet i befolkningen, men vi har merkedager i regi av FN også, som er viktige fordi de bidrar til å rette oppmerksomheten vår mot ting som virkelig betyr noe – for alle som bor på denne kloden og for vår felles framtid.

Det er i alt omtrent 170 internasjonale FN-dager i løpet av et kalenderår, og en av dem er i dag.

22. mars er verdens vanndag – eller World Water Day.

Å sikre alle mennesker på jorda tilgang til rent vann er et av i alt 17 mål og en rekke delmål i FN’s bærekraftsmål, som ble vedtatt av organisasjonen i 2015.

Disse bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle innbyggere har tilgang til trygt drikkevann og tilfredsstillende sanitærforhold. Fortsatt er det 2 milliarder mennesker her på jorda som ikke får disse behovene dekket, og verdens vanndag er opprettet nettopp for å bidra til å sette søkelys på de utfordringene dette innebærer.

Verdens vanndag markeres alltid på samme dato, men har et nytt tema hvert år.

I år er temaet “Grunnvann – gjør det usynlige synlig”.

For å sitere UN-Water: “Grunnvann er usynlig, men innvirkningen er synlig overalt. Drikkevannet vårt og sanitærsystemene, jordbruket, industrien og økosystemene – alt dette er avhengig av grunnvann”.

Vann er og blir den aller viktigste ressursen vi har på jorda. Det er helt essensielt for alt liv, og det fins ingen ting vi kan erstatte det med.

Så mye som 97-98 % av alt det flytende ferskvannet her på kloden er grunnvann, resten er det vannet som fins i innsjøer og elver.

Grunnvann er enkelt forklart vann som befinner seg under jordoverflaten, i hulrom og sprekker. Det fins grunnvann nesten overalt, også i ørkenstrøk, men i ulike mengder og med store variasjoner i hvor dypt under overflaten det er.

I store deler av verden er grunnvannet den eneste kilden til rent vann, og det er dermed en uvurderlig ressurs.

Også her i Norge er det grunnvann som gjelder utenfor urbane strøk og på steder der det ikke er kommunal vannforsyning.

I takt med at vi stadig blir flere mennesker på jorda, stiger naturlig nok også behovet for mer rent vann. Dette skyldes ikke bare at vi øker i antall, men også økonomisk utvikling og endret forbruksmønster.

Mange steder i verden fører overforbruk av grunnvannet til at ferskvann begynner å bli mangelvare. Grunnvanns-reservoar som har brukt mange år på å fylles opp, blir i dag tømt to til fire ganger raskere enn de kan fylles opp igjen.

Forurensning og klimaendringer er også en økende trussel for forrådet av rent vann. Har grunnvannet først blitt forurenset, går det ofte mange år før det er trygt igjen.

Alt dette er utfordringer som bare vil vokse seg større med tiden dersom det ikke blir tatt grep.

Derfor må alle vi som bebor denne planeten jobbe sammen for å forvalte den dyrebare ressursen som rent vann er på en bærekraftig måte.

Skal vi lykkes, trengs det handling, men det trengs også kunnskap og bevisstgjøring.

Det er derfor vi har verdens vanndag i dag.

Dagen markeres på mange ulike vis over hele verden, og formålet med den er å minne oss alle på viktigheten og verdien av å ha tilstrekkelig med rent vann – og utfordringene ved å ikke ha det.

Ønsker du å lese mer om verdens vanndag, bærekraftsmålene og arbeidet som gjøres, klikk deg inn på worldwaterday.org eller fn.no

Fagrådet og Badebloggen ønsker alle en fin vanndag!

Categories: UkategorisertTags:

Leave a Reply

%d bloggers like this: