Verdens vanndag 2021


Foto: Anne-Sofie Tjerbo

I kjølvannet av FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992 ble det besluttet å opprette en internasjonal dag som skulle markeres hvert år for å sette fokus på de utfordringene som verden står overfor i forhold til mangel på rent vann for svært mange mennesker.

Den dagen er i dag.

22. mars er verdens vanndag.

Selv om verdens vanndag alltid faller på den samme datoen, varierer temaet for dagen fra år til år.

Temaet for 2021 er “Verdsetting av vann”.

Å sikre alle mennesker på jorda tilgang til rent vann er et av i alt 17 mål og en rekke delmål i FNs bærekraftsmål, som ble vedtatt av organisasjonen i 2015. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmål nr 6 forplikter verdens land til å sikre tilgang til trygt drikkevann og tilfredsstillende sanitærforhold til alle innbyggerne.

Med tanke på at omtrent 2,2 milliarder mennesker i verden fortsatt mangler disse godene og at 2030 ikke er så fryktelig mange år fram i tid, må dette sies å være et utrolig ambisiøst mål fra FNs side, men det jobbes med saken, og blant annet offisielle merkedager – som for eksempel verdens vanndag, er virkemidler som kan bidra til å skape mer bevisstgjøring og kunnskap om både vannmangel og andre store utfordringer jorda vår står overfor.

Vann er og blir den aller viktigste ressursen vi har her på kloden. Det finnes ingen verdens ting vi kan erstatte vann med. Det er helt essensielt for alt liv, og vi trenger det på alle områder. Ikke bare til å slukke tørsten, lage mat og vaske oss med, men også for å kunne dyrke jorda – og drive industri.

Med tanke på at hele 70% av jordoverflaten er dekket av vann, skulle man egentlig tro at vi hadde mer enn nok av det, men saken er at det bare er 3% av alt vannet i verden som er ferskvann, og to tredjedel av dette igjen er utilgjengelig for oss. Dermed blir det i grunnen fint lite tilbake, og desto viktigere blir det å få tilgang til det som er og å forvalte det på en god måte.

Det sier noe om verdien på de edle dråpene når The Pacific Institute kan fortelle at tilgang på vann har vært hovedårsaken til hele 367 kriger og en medvirkende årsak i 551 kriger og konflikter i løpet av de siste 5000 årene. Dette er ikke noe ukjent fenomen i våre dager heller. Elver renner ofte gjennom flere land, og man er avhengige av å dele vannet med nabolandene. Er man derimot i konflikt med en av naboene og samtidig i en posisjon hvor man har mulighet til å hindre vanntilførselen til dem, vil dette være et uhyre effektivt strategisk virkemiddel.

I takt med at vi blir stadig flere mennesker her på jorda, stiger naturlig nok også behovet for mer rent vann, ikke bare fordi vi øker i antall, men også på grunn av økonomisk utvikling og endret forbruksmønster.

Samtidig vil mange mennesker oppleve å få større problemer med tilgang til det.

I følge FN bor nesten halve jordas befolkning i områder som opplever eller risikerer å oppleve vannmangel minst en måned hvert år.

Klimaendringer får mye av skylden.

Mens stadig mer langvarige tørkeperioder der det var tørt fra før fører til kritisk vannmangel i mange land, bidrar flom og oversvømmelser andre steder til å ødelegge avlinger og å forurense drikkevannskildene. Begge deler er ødeleggende for liv, helse og livsgrunnlag.

Overforbruk av grunnvannet er en annen årsak til at ferskvann er i ferd med å bli mangelvare. Grunnvanns-reservoar som har brukt drøssevis av år på å fylles opp, blir i dag tømt to til fire ganger raskere enn de kan fylles opp igjen.

Selv om vannmangel-problematikk i forbindelse med et varmere og tørrere klima, flom eller overforbruk også slår hardt ned i rike land, som for eksempel da Cape Town i Sør-Afrika bare med nød og neppe unngikk å bli fullstendig tørrlagt i 2018, har fattige land likevel enda dårligere forutsetninger for å takle problemene og det blir dermed de aller mest sårbare som rammes hardest.

Ja visst er det er mye å ta fatt i, og utfordringene står i kø. Likevel skal vi ikke glemme at det skjer positive ting i verden også, for som før nevnt så jobbes det med saken. Det fins mange dyktige forskere over hele verden som arbeider kontinuerlig for å finne nye løsninger og muligheter for å sikre friskt drikkevann både for alle de menneskene som bebor kloden vår i dag, og for kommende generasjoner.

Blant annet jobbes det med å med å ta i bruk klimasmarte jordbruks-teknikker og å øke sikker gjenbruk av avløpsvann. I flere land har man også begynt å avsalte havvann i stor skala i spesielle avsaltingsanlegg.

Og i mellomtiden så sitter vi her da, litt sånn på toppen av verden, i vannlandet Norge, helt i tetsjiktet både når det gjelder levestandard – og vannforbruk …
Og kanskje lurer vi på hvordan eller hvorfor alt dette skulle berøre oss på noen måte – mens vi uten å blunke årlig skyller tusenvis av liter rent drikkevann ned i toalettene våre…

Hvorfor ikke bare bruke akkurat denne dagen til noe så enkelt som nettopp verdsetting?

Vi kan for eksempel glede oss over

  • At vi er så van(n)vittig heldige som bor i akkurat det landet vi bor i.
  • At det ikke er vi som trenger å bruke dagene våre på å gå flere mil for å hente et par bøtter med rent drikkevann.
  • At det fins folk som står på og jobber sånn at vi faktisk får friskt, rent drikkevann rett fra krana.
  • At det er noen der ute som tar på seg arbeidet med å prøve å finne løsninger på de utfordringene vår alles felles lekegrind, planeten jorda, står overfor – sånn at vi slipper.

Ha en fin vanndag!

Categories: Ukategorisert

Leave a Reply

%d bloggers like this: